Energetické audity, hospodárnosť a udržateľnosť osvetlenia

Energetické audity, hospodárnosť a udržateľnosť osvetlenia

AKO PROJEKČNÁ A PORADENSKÁ SPOLOČNOSŤ SA USILUJEME POSKYTOVAŤ OBJEKTÍVNE INFORMÁCIE PRE INVESTOROV, SPRÁVCOV A SAMOSPRÁVY O ICH STAVE A MOŽNOSTIACH OBNOVY OSVETĽOVACÍCH ZARIADENÍ
 - energetický audit osvetlenia v zmysle zákona 476/2008
 - štúdie realizovateľnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia
 - technické konzultácie (technické riešenia, úsporné svietidlá, geometria sústavy)
 - konzultácie pri definovaní hodnotiacich kritérií výberového konania, hodnotení výberu dodávateľa
- dozor nad realizáciu investičného zámeru a stavby
 - vypracovanie finančnej analýzy a návrh financovania projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia
- príprava žiadosti na financovanie projektov z grantových prostriedkov
 - príprava podkladov pre financovanie z komerčných zdrojov
 - konzultácie pri príprave biznis plánov a investičných plánov
 - poradenstvo pri príprave verejného obstarávania
 - prevádzka a údržba verejného osvetlenia

- poradenstvo pri uzatváraní dodávateľských zmlúv a zmlúv o prevádzke a údržbe verejného osvetlenia

- Audit osvetlenia verejných budov a priemyselných podnikov

Energetické audity sú objektívnym nástrojom k plánovaniu a dosiahnutie úspor energie a nákladov.

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie. Slúži na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Pod energetickým auditom rozumieme činnosť, ktorá má za cieľ získať informácie o konkrétnom energetickom systéme alebo osvetľovacej sústave. K takýmto informáciám patria napríklad údaje o spôsobe a efektívnosti využívania energie daným systémom. Pri energetickom audite je dôležité určiť veľkosť strát energií, z ktorých vyplýva potenciál úspor energie, a ako pozitívny dôsledok zníženie nepriaznivých environmentálnych vplyvov. Energetický audit teda predstavuje objektívnu analýzu vo výrobe a využívaní energie so stanovením možnosti maximálneho efektu v cieľovom stave.
Nestačí, že vybilancujeme nákup, transformáciu a distribúciu všetkých médií a energii, ale aj posúdime celý systém a navrhneme opatrenia na nákladovú optimalizáciu celého cyklu prevádzky a výroby. Výsledkom energetického auditu je písomná správa.

Legislatívny rámec
Priemyselné audity podľa zákona NR SR č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení zákona č. 17/2007 Z.z. sa týkajú priemyselného a poľnohospodárskeho sektora.
Postup pri výkone energetického auditu a obsah písomnej správy je daný Vyhláškou č. 429/2009 MH SR.

Aké energetické audity vykonávame?

Komplexný energetický audit
Zahŕňa celkové vybilancovanie nákupu, transformácie, distribúcie a spotreby všetkých energetických médií, posúdenie celého systému, návrh opatrení na nákladovú optimalizáciu celého cyklu pri zabezpečení spoľahlivosti ich dodávky.

Účelový energetický audit
Je zameraný iba na vybranú oblasť (napr. spotreba elektrickej energie osvetlenie, spotreba elektrickej energie v technológii, kompenzácia v odbere el. energie, prehodnotenie cenníkových sadzieb pri nákupe energetických médií a pod.)

Špeciálny energetický audit
Je zameraný na prípravu podkladov pre realizáciu racionalizačných projektov v komunálnej sfére, vrátane návrhu na spôsob financovania.

Formy energetického auditu

Krátkodobý (rámcový)
Jeho cieľom je vo veľmi krátkom čase (približne 3 dni) vykonať prehliadku zariadenia energetického systému (výroba, rozvod, využitie elektrickej energie) a v prvom priblížení stanoviť možnosti energetických úspor.

Dlhodobý (komplexný)

1

Predstavuje detailné zhodnotenie možnosti úspor na základe podrobného poznania stavu využívania elektrickej energie. Do výsledných riešení a návrhov na realizáciu sú zahrnuté aj dlhodobé opatrenia, ktoré by neboli riešené. To znamená, že s použitím výsledkov uvedených v audite je možné vytvoriť projekt na komplexné energetické zhospodárnenie napr. osvetľovacej sústavy, elektrických pohonov a podobne. Podporným nástrojom pre dlhodobý energetický audit je systém energetického manažmentu monitoring, ktorý pomôže verifikovať úspory zrealizovaných energeticky úsporných opatrení.

Naši energetickí audítori zapísaní v zozname audítorov Ministerstva Hospodárstva SR:

Ing.Eduard Kačík, č. rozhodnutia: 5484/2012-3200 č. osvedčenia: 476/2008/0045
Ing.Richard Kačík, č. rozhodnutia: č. osvedčenia: 476/2008/0086

Lehoty prvého hodnotenia energetickej náročnosti v priemysle a poľnohospodárstve (termín vypracovania EA):

Spotrebiteľ energie

Celková ročná spotreba energie priemer za tri roky MWh

Lehota hodnotenia

Priemysel od 5500 do 20 000                                                                 do 31. decembra 2011
nad 20 000                                                                                                     do 31. decembra 2013
Poľnohospodárstvo od 2500 do 10 000                                                                do 31. decembra 2011
nad 10 000                                                                                                     do 31. decembra 2013

2

Ponúkame Vám audit, ktorý komplexne zhodnotí aktuálny stav osvetľovacej sústavy Vašej školy, nemocnice,  podniku. Charakterizuje jeho nedostatky a navrhuje možné opatrenia s cieľom minimalizácie prevádzkových nákladov. Pričom opatrenia delíme nízkonákladové a investičné.

3

Je pravidlom, že navrhnuté nízkonákladové a prevádzkové opatrenia, takmer okamžite splatia náklady na realizáciu auditu.

4

V prípade záujmu je možné ďalej pokračovať projektom rekonštrukcie osvetlenia a následne výberom finančného modelu a realizáciou investičných opatrení.

Nami vyhotovené projekty spĺňajú všetky parametre kladené na osvetlenie:

- sú optimálne z hľadiska spotreby

- vypĺňajú hygienické normy

- sú nenákladné na údržbu