Merania a expertízy kvality osvetlenia a kvality elektrickej energie, Termovízia

Merania a expertízy kvality osvetlenia a kvality elektrickej energie, Termovízia

Ponuka služby Termovízne meranie

Vyhodnotenie termovíznej kontroly prebieha v dvoch stupňoch:Vykonávame  termovízne merania rozvádzačov, meničov, vedení, LED svietidiel a iných zariadení a ich komponentov profesionálnymi termokamerami, vrátane vypracovania odbornej správy.

 • Okamžité vyhodnotenie (na mieste) - odborný pracovník identifikuje poruchu prejavujúcu sa oteplením a termovíznou kamerou zhotoví snímku zariadenia alebo jeho časti,
 • Podrobný rozbor - zo záznamu termovízneho merania sú použitím softvérového vybavenia namerané údaje vyhodnotené podľa zaťaženia jednotlivých zariadení a ich častí.

bdac248fd766ea8

Termovízne meranie je možné uskutočniť na zariadeniach všetkých napäťových úrovní - NN, VN, VVN a umožňuje:

 • včasné odhalenie porúch na elektrických zariadeniach (prúdové spoje,
  rozvádzače, vedenia
 • zníženie prácnosti a nákladov na údržbu,
 • zníženie doby odstávok zariadení z prevádzky,
 • elimináciu nepredvídaných porúch,
 • diagnostiku nedostatkov zariadení a tým zníženie strát pri prenose energie.

Čo je termovízne meranie?

Termovízne meranie je činnosť, pri ktorej sa pomocou termokamery zisťuje informácia o rozložení teploty na povrchu snímaného objektu. Takéto meranie umožňuje odhaliť poruchy, opotrebenia alebo chybné časti nielen pri elektrických zariadeniach, ale tiež pri stavebných konštrukciách a priemyselných technologických zariadeniach.

Výsledkom termovízneho merania je grafický záznam teplotného obrazu povrchu snímaného telesa - termogram. Vzájomným porovnaním povrchových teplôt zariadení (medzi fázami, medzi požami a pod.) je možné lokalizovať miesta s vyšším oteplením, ktoré signalizujú možnú poruchu.

V prípade lokalizácie poruchy zvýšená teplota súvisí aj s vyššími stratami pri prenose energie a zrýchlenie starnutia samotného zariadenia, prípadne možnosť poškodenia ďalších zariadení v okolí.

fluke

Použitie termovízie

 • Elektroenergetika - identifikácia nadmerného oteplenia a opotrebovania jednotlivých prúdových spojov a prvkov elektrických zariadení (rozvádzače, kompenzácie, generátory, transformátory, káblové a linkové vedenia NN, VN, VVN),
 • Stavebníctvo - termovízia a diagnostika odhalia kritické miesta na obvodovom plášti budov s únikom tepla, či použitie nekvalitného stavebného materiálu,
 • Priemysel - pomocou termografických snímok strojov, ložísk, uhlíkov na motoroch, svorkovníc a rôznych mechanicky namáhaných častí strojov je možné efektívne odhaliť stupeň opotrebenia, namáhania a predísť možným poruchám,
 • Teplárenstvo - škody na izolačnej vrstve vedú k vysokým tepelným stratám, predčasnému starnutiu rozvodov a k zintenzívneniu hrdzavenia,
 • Poistenie - termovízne meranie elektrických častí (napr. rozvádzačov) je častokrát podmienkou pre poistenie výrobných a technologických zariadení.

Meranie kvality elektrickej energie v sieťach NN

Životnosť a poruchovosť strojov a všetkých prvkov elektrických zariadení závisí od stavu siete, teda od jej kvality. Kvalita siete má významný vplyv aj na množstvo spotrebovanej elektriny a taktiež na nedodržanie zmluvných podmienok jej distribúcie, s ktorými sa spájajú vysoké pokuty. Všetko sú to faktory, ktoré spôsobujú zbytočne vyššie prevádzkové náklady a v niektorých prípadoch aj veľké materiálne škody. Pod pojmom kvalita siete sa rozumie dodržanie štandardných prevádzkových parametrov elektrickej energie, ktoré vychádzajú z noriem a odporúčaní výrobcov strojov a elektrických zariadení. Kvalita siete je definovaná podľa normy STN EN 50160, ktorá definuje a popisuje charakteristiky napájacieho napätia týkajúce sa frekvencie, veľkosti, priebehu vlny a symetrie krajných napätí.

Zlú kvalitu siete môžu napríklad zapríčiniť (zdroje rušivých vplyvov):

 • Indukčné a oblúkové pece
 • Elektrická trakcia
 • Nerovnomerné zaťaženie fáz (jednofázové zaťaženie)
 • Elektrické polovodičové zariadenia
 • Usmerňovače, frekvenčné meniče
 • Tyristorom riadené pohony
 • Generátory

Zlá kvalita siete môže napríklad zapríčiniť (následok rušivých vplyvov):

 • Blikanie svietidiel (flicker efekt)
 • Prídavné zohrievanie transformátorov
 • Zaťaženie vedení
 • Poškodenie citlivých zariadení
 • Korózia svoriek
 • Chybná činnosť regulačných zariadení a ochranných prvkov
 • Prídavné straty na kondenzátoroch a rotačných strojoch
 • Prídavný hluk motorov a iných prístrojov
 • Prídavné činné straty
 • Zníženie životnosti zariadení
 • Vznik nežiadúcich rezonančných javov v sieti
 • Nárast chýb meracích a regulačných zariadení

Pomocou merania kvality siete vieme zistiť:

 • Kolísanie frekvencie napájacej siete
 • Veľkosť napájacieho napätia
 • Odchýlky napájacieho napätia
 • Rýchle zmeny napätia
 • Poklesy napájacieho napätia
 • Krátkodobé a dlhodobé prerušenie napájacieho napätia
 • Dočasné a prechodové prepätie pri sieťovej frekvencii medzi pracovnými vodičmi a zemou
 • Nesymetriu napájacieho napätia
 • Harmonické a medziharmonické napätia
 • Napätie signálov v sieti superponovaných na napájacie napätie

V rámci služby merania kvality siete ponúkame:

 • Obhliadku rozvodov a elektrických zariadení
 • Vypracovanie cenovej ponuky
 • Vykonanie merania kvality siete pomocou analyzátora siete a ďalších pomôcok v určených bodoch elektrickej siete
 • Spracovanie a analýzu nameraných údajov
 • Návrh riešení na odstránenie zistených problémov
 • Vypracovanie správy o meraní
 • Konzultáciu s objednávateľom
 • Dodávku a realizáciu montáže alebo inštalácie

elektromeranie