Projekty a služby pre mestá a obce

Projekty a služby pre mestá a obce

 • Vypracovanie štúdii a stratégii alebo koncepcií rozvoja verejného osvetlenia a pridruženej infraštruktúry
 • Audity verejného osvetlenia a architektonického osvetlenia miest a obcí
 • Projektové dokumentácie pre realizáciu rekonštrukcií a novej výstavby verejného osvetlenia v malom ale aj veľkom rozsahu
 • Lighting design a projekty osvetlenia verejných pamiatok a kultúrnych inštitúcii
 • Tendrové dokumentácie rekonštrukcií verejného osvetlenia
 • Technické dozory pri výstavbe osvetľovacích sústav
 • Meranie kvality verejného osvetlenia svetelnotechnických parametrov svietidiel
 • Pasportizácia zariadení VO a databázové nástroje na efektívnu správu a údržbu verejného osvetlenia
 • Tvorba GIS.
 • Návrh inteligentných systémov riadenia verejného osvetlenia v závislosti od hustoty dopravy, poveternostných podmienok a iných faktorov na zvyšovanie bezpečnosti a racionálnosti prevádzky VO.
 • Poskytovanie odbornej pomoci pri údržbe, modernizácii a rekonštrukcii alebo novej výstavbe verejného osvetlenia.
 • Projekty a tendrové dokumentácie osvetlenia športovísk, centrálnych mestských zón a parkov.
 • Renovácia historických svietidiel.
 • Budovanie múzea svetelnej techniky a verejného osvetlenia
 • Školenia efektívnej údržby a správy rôznych sústav verejného osvetlenia pre predstaviteľov samospráv. Prevádzkové manuály a postupy. Zavádzanie procesov pre zvyšovanie a udržanie kvality služby verejného osvetlenia a minimalizácie prevádzkových nákladov a zvyšovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov údržby.
 • Meranie kvality vonkajšieho osvetlenia
 • Meranie a identifikácia káblových porúch
 • Analýza pevnosti stožiarov
 • Simulácie a skúšky osvetlenia
 • Revízie elektrických zariadení, skúšky
 • Činnosti súdneho znalca pre oblasť vonkajšieho osvetlenia
 • Prenájom meracej techniky a vysokozdvižnej plošiny

MERANIE JASU
MERANIE OSVETLENIA  MERANIE ROVNOMERNOSTI OSVETLENIA  MERANIE SPEKTRA REVÍZIE ROZVÁDZAČOV OSVETLENIA

REVÍZIE VEREJNÉ OSVETLENIE (2) VEREJNÉ OSVETLENIE (3) VEREJNÉ OSVETLENIE