Menu Zavrieť

Merania a expertízy kvality osvetlenia a kvality elektrickej energie, Energetické audity, Termovízia

Ponuka služby Termovízne meranie a  Energetických auditov

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie. Slúži na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Pod energetickým auditom rozumieme činnosť, ktorá má za cieľ získať informácie o konkrétnom energetickom systéme alebo osvetľovacej sústave. K takýmto informáciám patria napríklad údaje o spôsobe a efektívnosti využívania energie daným systémom. Pri energetickom audite je dôležité určiť veľkosť strát energií, z ktorých vyplýva potenciál úspor energie, a ako pozitívny dôsledok zníženie nepriaznivých environmentálnych vplyvov. Energetický audit teda predstavuje objektívnu analýzu vo výrobe a využívaní energie so stanovením možnosti maximálneho efektu v cieľovom stave.
Nestačí, že vybilancujeme nákup, transformáciu a distribúciu všetkých médií a energii, ale aj posúdime celý systém a navrhneme opatrenia na nákladovú optimalizáciu celého cyklu prevádzky a výroby. Výsledkom energetického auditu je písomná správa.

Energetický audit, Lightech, Bratislava

Legislatívny rámec
Priemyselné audity podľa zákona NR SR č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení zákona č. 17/2007 Z.z. sa týkajú priemyselného a poľnohospodárskeho sektora.
Postup pri výkone energetického auditu a obsah písomnej správy je daný Vyhláškou č. 429/2009 MH SR.

Aké energetické audity vykonávame?

Komplexný energetický audit
Zahŕňa celkové vybilancovanie nákupu, transformácie, distribúcie a spotreby všetkých energetických médií, posúdenie celého systému, návrh opatrení na nákladovú optimalizáciu celého cyklu pri zabezpečení spoľahlivosti ich dodávky.

Účelový energetický audit
Je zameraný iba na vybranú oblasť (napr. spotreba elektrickej energie osvetlenie, spotreba elektrickej energie v technológii, kompenzácia v odbere el. energie, prehodnotenie cenníkových sadzieb pri nákupe energetických médií a pod.)

Špeciálny energetický audit
Je zameraný na prípravu podkladov pre realizáciu racionalizačných projektov v komunálnej sfére, vrátane návrhu na spôsob financovania.

Formy energetického auditu

Krátkodobý (rámcový)
Jeho cieľom je vo veľmi krátkom čase (približne 3 dni) vykonať prehliadku zariadenia energetického systému (výroba, rozvod, využitie elektrickej energie) a v prvom priblížení stanoviť možnosti energetických úspor.

Dlhodobý (komplexný)

Predstavuje detailné zhodnotenie možnosti úspor na základe podrobného poznania stavu využívania elektrickej energie. Do výsledných riešení a návrhov na realizáciu sú zahrnuté aj dlhodobé opatrenia, ktoré by neboli riešené. To znamená, že s použitím výsledkov uvedených v audite je možné vytvoriť projekt na komplexné energetické zhospodárnenie napr. osvetľovacej sústavy, elektrických pohonov a podobne. Podporným nástrojom pre dlhodobý energetický audit je systém energetického manažmentu monitoring, ktorý pomôže verifikovať úspory zrealizovaných energeticky úsporných opatrení.

Naši energetickí audítori zapísaní v zozname audítorov Ministerstva Hospodárstva SR:

Ing.Eduard Kačík, č. rozhodnutia: 5484/2012-3200 č. osvedčenia: 476/2008/0045
Ing.Richard Kačík, č. rozhodnutia: č. osvedčenia: 476/2008/0086

Termovízne meranie, Lightech, Bratislava

Vyhodnotenie termovíznej kontroly prebieha v dvoch stupňoch:Vykonávame  termovízne merania rozvádzačov, meničov, vedení, LED svietidiel a iných zariadení a ich komponentov profesionálnymi termokamerami, vrátane vypracovania odbornej správy.

 • Okamžité vyhodnotenie (na mieste) – odborný pracovník identifikuje poruchu prejavujúcu sa oteplením a termovíznou kamerou zhotoví snímku zariadenia alebo jeho časti,
 • Podrobný rozbor – zo záznamu termovízneho merania sú použitím softvérového vybavenia namerané údaje vyhodnotené podľa zaťaženia jednotlivých zariadení a ich častí.

Termovízne meranie je možné uskutočniť na zariadeniach všetkých napäťových úrovní – NN, VN, VVN a umožňuje:

 • včasné odhalenie porúch na elektrických zariadeniach (prúdové spoje,
  rozvádzače, vedenia
 • zníženie prácnosti a nákladov na údržbu,
 • zníženie doby odstávok zariadení z prevádzky,
 • elimináciu nepredvídaných porúch,
 • diagnostiku nedostatkov zariadení a tým zníženie strát pri prenose energie.

Čo je termovízne meranie?

Termovízia, Lightech, Bratislava

Termovízne meranie je činnosť, pri ktorej sa pomocou termokamery zisťuje informácia o rozložení teploty na povrchu snímaného objektu. Takéto meranie umožňuje odhaliť poruchy, opotrebenia alebo chybné časti nielen pri elektrických zariadeniach, ale tiež pri stavebných konštrukciách a priemyselných technologických zariadeniach.

Výsledkom termovízneho merania je grafický záznam teplotného obrazu povrchu snímaného telesa – termogram. Vzájomným porovnaním povrchových teplôt zariadení (medzi fázami, medzi požami a pod.) je možné lokalizovať miesta s vyšším oteplením, ktoré signalizujú možnú poruchu.

V prípade lokalizácie poruchy zvýšená teplota súvisí aj s vyššími stratami pri prenose energie a zrýchlenie starnutia samotného zariadenia, prípadne možnosť poškodenia ďalších zariadení v okolí.

Použitie termovízie

 • Elektroenergetika – identifikácia nadmerného oteplenia a opotrebovania jednotlivých prúdových spojov a prvkov elektrických zariadení (rozvádzače, kompenzácie, generátory, transformátory, káblové a linkové vedenia NN, VN, VVN),
 • Stavebníctvo – termovízia a diagnostika odhalia kritické miesta na obvodovom plášti budov s únikom tepla, či použitie nekvalitného stavebného materiálu,
 • Priemysel – pomocou termografických snímok strojov, ložísk, uhlíkov na motoroch, svorkovníc a rôznych mechanicky namáhaných častí strojov je možné efektívne odhaliť stupeň opotrebenia, namáhania a predísť možným poruchám,
 • Teplárenstvo – škody na izolačnej vrstve vedú k vysokým tepelným stratám, predčasnému starnutiu rozvodov a k zintenzívneniu hrdzavenia,
 • Poistenie – termovízne meranie elektrických častí (napr. rozvádzačov) je častokrát podmienkou pre poistenie výrobných a technologických zariadení.

Meranie kvality elektrickej energie v sieťach NN

Životnosť a poruchovosť strojov a všetkých prvkov elektrických zariadení závisí od stavu siete, teda od jej kvality. Kvalita siete má významný vplyv aj na množstvo spotrebovanej elektriny a taktiež na nedodržanie zmluvných podmienok jej distribúcie, s ktorými sa spájajú vysoké pokuty. Všetko sú to faktory, ktoré spôsobujú zbytočne vyššie prevádzkové náklady a v niektorých prípadoch aj veľké materiálne škody. Pod pojmom kvalita siete sa rozumie dodržanie štandardných prevádzkových parametrov elektrickej energie, ktoré vychádzajú z noriem a odporúčaní výrobcov strojov a elektrických zariadení. Kvalita siete je definovaná podľa normy STN EN 50160, ktorá definuje a popisuje charakteristiky napájacieho napätia týkajúce sa frekvencie, veľkosti, priebehu vlny a symetrie krajných napätí.

Zlú kvalitu siete môžu napríklad zapríčiniť (zdroje rušivých vplyvov):

 • Indukčné a oblúkové pece
 • Elektrická trakcia
 • Nerovnomerné zaťaženie fáz (jednofázové zaťaženie)
 • Elektrické polovodičové zariadenia
 • Usmerňovače, frekvenčné meniče
 • Tyristorom riadené pohony
 • Generátory

Zlá kvalita siete môže napríklad zapríčiniť (následok rušivých vplyvov):

 • Blikanie svietidiel (flicker efekt)
 • Prídavné zohrievanie transformátorov
 • Zaťaženie vedení
 • Poškodenie citlivých zariadení
 • Korózia svoriek
 • Chybná činnosť regulačných zariadení a ochranných prvkov
 • Prídavné straty na kondenzátoroch a rotačných strojoch
 • Prídavný hluk motorov a iných prístrojov
 • Prídavné činné straty
 • Zníženie životnosti zariadení
 • Vznik nežiadúcich rezonančných javov v sieti
 • Nárast chýb meracích a regulačných zariadení

Pomocou merania kvality siete vieme zistiť:

 • Kolísanie frekvencie napájacej siete
 • Veľkosť napájacieho napätia
 • Odchýlky napájacieho napätia
 • Rýchle zmeny napätia
 • Poklesy napájacieho napätia
 • Krátkodobé a dlhodobé prerušenie napájacieho napätia
 • Dočasné a prechodové prepätie pri sieťovej frekvencii medzi pracovnými vodičmi a zemou
 • Nesymetriu napájacieho napätia
 • Harmonické a medziharmonické napätia
 • Napätie signálov v sieti superponovaných na napájacie napätie
služby merania kvality siete, Lightech, Bratislava

V rámci služby merania kvality siete ponúkame:

 • Obhliadku rozvodov a elektrických zariadení
 • Vypracovanie cenovej ponuky
 • Vykonanie merania kvality siete pomocou analyzátora siete a ďalších pomôcok v určených bodoch elektrickej siete
 • Spracovanie a analýzu nameraných údajov
 • Návrh riešení na odstránenie zistených problémov
 • Vypracovanie správy o meraní
 • Konzultáciu s objednávateľom
 • Dodávku a realizáciu montáže alebo inštalácie