Menu Zavrieť

Svetelný dizajn, Návrhy, Koncepty a Štúdie

Lighting design - svetelný dizajn, návrh galéria múzeum

Čo je svetelný dizajn

 • Umenie a zároveň vedecko-technická disciplína navrhovať a realizovať osvetlenie
 • Lighting design je samostatná profesia odlišná od architektov, interiérových dizajnérov, urbanistov ako aj elektroprojektantov, projektantov informačných technológii.
 • Bez spolupráce lighting designera nie je osvetlenie v úplnom rozsahu všetkých aspektov realizovateľné a naopak.


Kto je svetelný dizajnér

 • Sú profesionáli, ktorí na základe svojich znalostí a skúseností aplikujú umenie, vedu a svetelnú techniku do úspešného projektu osvetlenia.
 • Spolupracujú a koordinujú svoju činnosť so všetkými profesiami na projekte tak, aby dosiahli spoločný cieľ a úspešnú realizáciu projektu alebo stavby.
 • Sú zodpovední za tvorbu prostredia jeho dizajnu a funkcionality, ale aj cítenie a zdravie ktoré ovplyvňuje svetlo a videnie. Sú plne zodpovední za kvalitné alebo nekvalitné osvetlenie, kvalitu vnímania a videnia pracovného priestoru.
 • Sú zodpovední za bezpečnosť priestoru ktoré má osvetlenie zabezpečiť pre užívateľov ale aj pre iných pozorovateľov.
 • Sú zodpovední za energetickú efektívnosť a udržateľnosť projektu.
 • Nie sú súčasťou dodávateľského reťazca realizácie projektu alebo zástupcom výrobcu svetelnej techniky. Avšak má silnú väzbu na významné firmy v odvetví , vedy a svetelnej techniky.
 • Svetelný dizajnér spolupracuje s mnohými rozdielnymi hráčmi na trhu osvetlenia ako sú výrobcovia svetelnej techniky a ich obchodní zástupcovia, vedecko-technické inštitúcie, normalizačné ústavy a organizácie CIE, zdravotnícke organizácie, architektonické združenia a ECO friendly organizácie, taktiež elektro-projektanti, elektroinštalačné firmy ako aj SKGBC vždy v rámci etických zásad v prospech klienta ako koncového užívateľa služby a projektu ako celok.
 • Hľadá, tvorí a realizuje kreatívne osvetlenie a umenie, z ktorého získava najviac klient.
 • Vzdeláva sa zvyšuje svoju špecializáciu, získava a odovzdáva skúsenosti buduje tím odborníkov dizajn, svetlo a osvetlevanie tvorí energetický efektívnejšie riešenia osvetlenia


osvetlenie pre kancelárie, predajne, školy, priemysel, verejné osvetlenie, športoviská

Služby pri návrhu osvetlenia

 • Poradenstvo pri príprave rekonštrukcie, modernizácie alebo novej výstavby osvetlenia
 • Hájiť záujmy investora, kontrolovať činnosť dodávateľa a za štandardnú cenu diela získať pre klienta nadštandardné technické riešenie alebo podmienky realizácie.
 • Na základe znalostí budovy a systém riadenia osvetlenia v budove oboznámiť klienta s dostupnými a vhodnými riešeniami pre rekonštrukciu osvetlenia.
 • Cieľom dostať najlepšie technické riešenie za najvýhodnejších zmluvných  podmienok a najlepšiu cenu.
 • Vypracovať tri alternatívne riešenia pre rekonštrukciu
 • Prezentácia momentálne dostupných technických riešení, spôsob riadenia osvetlenia a jeho energetický manažment, vyhodnotenie prevádzkových nákladov a návratnosti investícii.
 • Definovanie minimálnych technických a kvalitatívnych štandardov na novú LED osvetľovaciu sústavu, vrátane system napájania, riadenia, istenia a softvéru.
 • Vyhotovenie projektovej dokumentácie rekonštrukcie osvetlenia, podrobným výkazom výmerom a orientačným rozpočtom
 • Definovanie zmluvných podmienok pre uchádzačov.
 • Vyhotovenie podkladov pre TENDER
 • Vyhodnotenie ponúk
 • Záverečná správa z vyhodnotenia ponúk
 • Autorský dozor, kontrola nad kvalitou, softvérom a programom riadenia.
 • Kontrolné merania osvetlenia a prevádzkových parametrov, kontrola správnosti odovzdávacej dokumentácie.


osvetlenie elektroinštalácie pre byty vily domy, galérie, kostoly, obchodné centrá, retail, predajne, námestia a parky, galérie, múzeá

Úlohou LD sú aj tieto činnosti:

 • Detailne sa oboznámiť z vybavením budovy
 • Spoznať predstavy a požiadavky investora, významných nájomcov
 • Spoznať prevádzku a užívateľské správanie, nároky na osvetlenie, dizajn
 • Komunikovať s architektom, interiérovým dizajnérom, IT správcom facility manažmentom s cieľom predefinovať technické požiadavky na nové osvetlenie a určiť miesta pre jednoduchú výmenu a navrhnúť komplexnú výmenu zmenu system osvetlenia tam kde je to si to situácia vyžaduje.

Obsah služieb:

Navrhnúť koncept rekonštrukcie s cieľom:

 1. Maximalizovať úsporu na spotrebe EE
 2. Zlepšiť estetiku, efektivitu a účelnosť osvetlenia.
 3. Dodržať kvalitatívne parametre osvetlenia.
 4. Návrh efektívnejšieho a bezúdržbového systému núdzového osvetlenia
 5. Minimalizovať plánované náklady na údržbu
 6. Minimalizovať činnosti facility manažmentu
 7. Definovať prevádzkové režimy, plány pre údržbu.
 8. Definovať minimálne  zmluvné podmienky
 9. Kompatibilitu systému riadenia – hardvéru a softvéru , stmievania osvetlenia
 10. Definovať kritéria na energetický manažment spotreby EE osvetlenia  a integráciu systém riadenia okamžitej spotreby EE budovy.
 11. Definovať minimálne technické štandardy pre osvetlenia a systém riadenia pre integráciu SCADA (supervisory control and data acquisition) pre komplexné riadenia procesov spotreby energii a prevádzkových nákladov budov.

KP –  Koncept rekonštrukcie, plánovanie úpor a prevádzkových nákladov

Návrh alternatív resp. koncepty osvetlenia  a vyhodnotiť ich z pohľadu funkcionality, spotreby EE, návratnosti investícii

LDM – LIGHTING DESIGN MANUÁL

Vyhotoviť LIGHTING DESIGN MANUÁL pre tender na výber dodávateľa rekonštrukcie osvetlenia  a doplnenie osvetlenia od akcentačné a osvetlenie s prípravou a audiovizuálne systémy s možnosťou ovládania scén z miest dispečingu a externého ovládacieho pultu v priestore hlavnej rotundy.

Na základe výberu najvhodnejšieho riešenia definovať minimálne technické štandardy na všetky chodby vrátane ekonomických a prevádzkových a zmluvných kritérii. Manuál je presná definícia a opis minimálnych podmienok a plánovaných úspor, návratností investícii, a prevádzkových režimov. Ide o vstupné dáta ktoré sú potrebné pre uchádzačov pre  objektívne vyhodnotenie navrhovaných riešení a funkcionalite v ponukách.

PRS  – Projekt pre realizáciu rekonštrukcie alebo výstavby systému osvetlenia

Vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie novej elektroinštalácie rekonštrukcie osvetlenia s podrobným výkazom výmerom a orientačným rozpočtom v rozsahu diela, vyriešenie spínania a istenia, úprava miest napojenia na pôvodné vedenie a doplnenie a o kabeláž zbernice napríklad  DALI v miestach kde nie je.

Dokumentácia sa odovzdá v 10 paré v tlačenej forme a dátovej  PDF.

TDR – Tendrová dokumentácia rekonštrukcie.

Cieľ:    Vytvorenie objektívneho kontrolovateľného postupu výberu, stanovenie objektívnych výberových kritérií a hodnotenia ponúk uchádzačov z podhľadu ponúkaného riešenia, finančného postavenia uchádzača na trhu, skúseností a referencii, lehote realizácie a postupoch realizácie diela a špecifických zmluvných podmienok. Ak uchádzač poskytne technicky a ekonomický vyspelejšie riešenie ako je definované v trendových podkladoch, tak dosiahne lepšie hodnotenie vo výberových kritériách. Každý bude reagovať so svojím výrobkami a systémom riadenia osvetlenia na rovnaké  kritéria a minimálne plánované úspory, rovnaké prevádzkové režimy, zmluvné podmienky. V čom budú uchádzači lepší, bude jednoznačne identifikovateľné a kvantifikovateľné.

Dokumentácia sa odovzdá 10 paré v tlačenej forme a dátovej  PDF.

TND – Tender na dodávateľa

Úlohou LD je objektívne vyhodnotenie ponúk, vyhotovenie správy s doporučením o výbere uchádzača a doplní informácie k  ponukám, ak sú neúplne, alebo nejasné.

Cieľ :     Objektivizácia ponúk z technického a cenového hľadiská, – snaha za čo najmenej peňazí dostať najvyššiu kvalitu riešenia, najvyššie  úspory EE a výhodné zmluvné podmienky. Výhodou pre klienta je spoluprácou s LD lepšie rešpektovanie a podmienok tendra a vyššia kvalita spracovania ponúk.

Výberové kritéria

 1. Referencie
 2. Technické riešenie
 3. Cena za dielo a návratnosť investície
 4. Záruky a zmluvné podmienky

RI –  Rozhodovanie investora

 1. Vyhodnotenie ponúk
 2. Záverečná správa z vyhodnotenia ponúk

RD – Realizácia

 1. Stavebný dozor investora – kontrola kvality, termínov, minimálnych tech. štandardov, upozorňovanie na nesúlad navrhovaných riešení s realitou.
 2. Meranie kvality osvetlenia, funkcionality riadenia a softvéru – kontrola faktúr, kontrola odovzdávajúcej dokumentácie
 3. Hájenie záujmov investora rekonštrukcie
 4. Následná dlhodobá kontrola v súvislosti so zárukami, uvoľnením zádržného a podobne